1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Venekerho r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä käytetään yhdistyksen nimeä kerho.

2 § Tarkoitus

Kerhon tarkoituksena on edistää jäsentensä veneilyharrastusta ja vesillä liikkumisen taitoja. Kerho voi jäsenenä kuulua valtakunnallisiin veneilyjärjestöihin.

3 § Kerhon tunnus

Kerhon virallinen tunnus on Lodbrokin ankkuri ja kolme kruunua. Kerhon veneiden tunnuksena käytetään Merenkulkuhallituksen hyväksymää lippua tai viiriä, joissa on edellä mainittu tunnuskuvio.

4 § Toiminta

Kerho järjestää kilpailuja ja koulutustilaisuuksia veneilyyn liittyvien tietojen ja taitojen ylläpitämiseksi.
Valvoo jäsentensä etuja veneilyasioissa toimimalla yhteistyössä Suomenlinnan Hoitokunnan ja Suomenlinnaseuran veneilytoimikunnan kanssa.
Hoitaa paikkakunnalla tarpeellista telakka- ja laituritoimintaa.
Harjoittaa voittoa tavoittelematta vene- ja laituritarvikkeiden välitystä jäsenille.
Edistääkseen toimintaansa kerho voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta.

5 § Jäseneksi ottaminen

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä asianomaisen anomuksesta Suomenlinnassa vakinaisesti asuvan 18 vuotta täyttäneen henkilön, sekä juoniorijäseneksi tällaisen alle 18 vuotiaan henkilön. Kerhon ulkojäseneksi voi hallitus hyväksyä asianomaisen anomuksesta Suomenlinnassa työskentelevän tai sellaisen 18 vuotta täyttäneen henkilön, jonka jäsenyyden katsotaan erityisesti edistävän kerhon tarkoitusperiä ja toimintaa sekä juniorijäseneksi tällaisen alle 18 vuotiaan henkilön. Kunniajäsenekseen kerho voi kokouksessaan hallituksen tai yksityisen jäsenen esityksestä kutsua henkilön, joka on erittäin huomattavasti ansioitunut kerhon tarkoitusperiä edistämällä ja kerhon hyväksi toimimalla.

6 § Jäsenmaksut

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Varsinaiset jäsenet suorittavat kerhon kokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Juniorijäseneltä peritään puolet varsinaisen jäsenen vuotuisesta jäsenmaksusta. Juniorijäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen toimintavuoden alussa, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Ulkojäsenen maksut peritään kaksinkertaisina.

7 § Kerhosta eroaminen ja siirtyminen ulkojäseneksi

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä hallitukselle tai kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen siirtyy ulkojäseneksi muuttaessaan pois Suomenlinnasta. Eroavan jäsenen on suoritettava eroamisvuoden jäsenmaksu. Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta saada mitään omaisuutta kerholta. Kerhon kokous voi erottaa jäsenen, joka rikkoo kerhon sääntöjä, käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti tai syyllistyy hyvän merimiestavan ja veneliikennesäädösten tahalliseen rikkomiseen. Kerhon hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksujensa maksamisen hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä. Ulkojäseneksi siirtyminen ei koske niitä jäseniä, jotka ovat varsinaisina tai juniorijäseninä silloin kun nämä säännöt merkitään yhdistysrekisteriin (29.5.1988).

8 § Hallitus

Kerhon toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kommodori ja kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin. Muut tarpeelliset toimihenkilöt, kuten sihteerin, taloudenhoitajan, telakkamestarin ja satamakapteenin hallitus kutsuu harkintansa mukaan. Hallitukseen kuulumattomilla henkilöillä ei ole päätäntävaltaa. Kommodori valitaan vuodeksi ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on joka vuosi puolet erovuorossa. Kaikki hallituksen jäsenet voidaan valita välittömästi uudelleen.

9 § Hallituksen tehtävät

 • Pitää yhteyttä valtakunnallisiin liittoihin
 • Edustaa kerhoa
 • Kutsua kokoon kerhon kokoukset sekä valmistaa niissä esille tulevat asiat
 • Panna täytäntöön kerhon kokousten tekemät päätökset
 • Hoitaa kerhon rahavaroja ja muuta omaisuutta
 • Hyväksyä kerhon jäseneksi pyrkivät ja erottaa jäsen kerhosta sääntöjen 5 § ja 7 § puitteissa
 • Hoitaa jäsenluetteloa ja kerätä määrätyt jäsenmaksut
 • Laatia vuosikertomus sekä toimintasuunnitelma talousarvioineen.

10 § Hallituksen kokoukset

Kerhon hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään viiden jäsenen, joista yhden on oltava kommodori tai varakommodori, ollessa saapuvilla.

11 § Nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittavat joko kommodori tai varakommodori, jompikumpi sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Tiliasioissa kerhon nimen kirjoittaa taloudenhoitaja tai hallituksen tähän tehtävään määräämä toimihenkilö yksin.

12 § Toimintavuosi

Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on esiteltävä viimeistään 31. päivänä tammikuuta tilintarkastajalle. Tarkastuksesta tilintarkastajien on annettava vuosikokoukselle lausunto, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään 10 päivää ennen vuosikokousta.

13 § Kerhon kokoukset

Kerhon varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään helmikuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 jäsentä sitä vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut sekä 14 § mukaan jäsenten hallitukselle esittämät asiat. Kokouksista ilmoitetaan vähintään neljätoista (14) vuorokautta aikaisemmin kirjallisilla kutsuilla.

14 § Kerhon kokouksissa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Hallitus esittää vuosikertomuksen.
 • Hallitus esittää tilinpäätöksen.
 • Tilintarkastajat esittävät lausuntonsa.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvioesitys.
 • Valitaan kommodori eli hallituksen puheenjohtaja.
 • Valitaan muut hallituksen jäsenet sääntöjen 8 § mukaisesti.
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet, jotka eivät ole henkilökohtaiset.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esittämät asiat.
 • Käsitellään jäsenten ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. Esitykset on toimitettava hallitukselle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
 • Kokouksen päättäminen.

15 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Äänioikeutettuja ovat vain Suomenlinnassa vakinaisesti asuvat varsinaiset jäsenet. Puheoikeus kokouksissa on kaikilla jäsenillä. Kerhon ja sen hallituksen kokouksissa ratkaisee äänten yksinkertainen enemmistö, mikäli säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin mikäli niin vaaditaan.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta on tehtävät yhdenmukainen päätös kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kerhon kokouksessa ja päätöksen pätevyyteen tarvitaan vähintään ¾ kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Kerhon purkautuessa käytetään sen rahat ja omaisuus viimeisen kokouksen päätöksellä kerhon toimintaa lähinnä olevaan tarkoitukseen.

17 § Muuten noudatetaan Yhdistyslain määräyksiä.