Satama- ja telakka-alueen turvallisuus- ja järjestyssäännöt

1. Suomenlinnan hoitokunnalta on vuokrattu SLVK:n veneilytoimintaa varten satama- ja telakka-alueeksi venevajat C60 ja C61 sekä aallonmurtajan ja venevajojen välinen ranta-alue. Myös Susisaarella sijaitseva Rannikkotykistömuseon lahti kuuluu vuokrasopimuksen piiriin.

2. Alueella ovat oikeutettuja oleskelemaan veneenomistajat seurueineen ja ulkoalueella muut venekerhon jäsenet. Veneenomistaja vastaa seurueensa mallikelpoisesta käyttäytymisestä.

Asiattomat sekä häiriötä tuottavat henkilöt on jokaisen veneenomistajan velvollisuus pyytää poistumaan SLVK:n alueelta.

Jokaisen alueella liikkuvan on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että alue jää siistiin kuntoon.

Jäsenet voivat käyttää Vartiotuvan vieressä olevaa grillipaikkaa ja kerhon sähkögrilliä grillin yhteydessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Viereisten asuintalojen asukkaiden “jokamiehen oikeutta” ranta-alueella omien grillien käyttöön ei kielletä. Avotulen teko on kielletty!

3. Irtonaisten poltto- ja voiteluaineastioiden pito satama-alueella turvallisuussyistä ei ole sallittua.

Polttoaineiden, öljyn, hiilivetypohjaisten liuottimien ja muiden öljypohjaisten tuotteiden saattaminen maaperään on jyrkästi kielletty. Hiilivetypohjaisella liuottimella pestyn veneen kyljen voi pyyhkiä rätillä, kunhan toimittaa rätin ongelmajätekeräyspisteeseen. Aineen huuhteleminen kyljestä maaperään on sen sijaan määräysten vastaista toimintaa.

Jos veneen muun pesun yhteydessä painepesurilla on vaarana, että myrkkymaalia tai esim. paksu öljyraita vesilinjassa voi joutua maahan, on harkittava pesupaikalle levitettävää pressua tai järjestettävä muu keruutapa haitallisten aineiden talteen ottamista ja ongelmajätepisteeseen toimittamista varten. Samoin on toimittava kevätkunnostuksen yhteydessä veneen pohjasta poistettavan myrkkymaalijätteen käsittelyssä. Pohjan kevyt hionta ilman suojapressua sallitaan, mutta silloinkin on estettävä hiomapölyn joutuminen ympäristöön. Hiomakoneen pussiin kerääntynyt hiontapöly on ongelmajätettä.

Muista henkilökohtaiset suojaimet!

Jäteöljyt kaadetaan venevajan C 61 yläosassa olevaan säiliöön. Siihen ei saa kaataa mitään muita nesteitä, koska sen jälkeen jäte on puhdistettava kalliisti jätehuoltolaitoksessa kerhon kustannuksella.

Tyhjät öljypurkit voi panna normaaleihin jäteastioihin (lähimmät 40 m:n päässä Upseerikerhon nurkalla).

Täysin kuivuneet maalipurkit ja maalausvälineet (pl. myrkkymaalipurkit ja -maalausvälineet) voi myös toimittaa sekajäteastioihin. Sen sijaan juoksevassa muodossa oleva maali on aina ongelmajätettä!

4. Veneiden telakointipaikat määrittää telakkamestari ja laituripaikat satamakapteeni.

Telakointi- ja laituripaikkojen jaossa on etusija suomenlinnalaisilla aikaisemmilla paikkojen haltijoilla, jotka ovat maksaneet säädetyt maksut ajallaan.

Kaikki venekerhon vesilletulevat veneet on katsastettava vuosittain.

5. Veneen nostossa ja laskussa tai muissa vastaavissa toimenpiteissä veneenomistaja vastaa kaikista veneelle tai sen osille aiheutuneista vahingoista tavalla, joka ei anna hänelle mitään perusteita esittää korvausvaatimuksia venekerholle tai telakoinnista vastaaville luottamushenkilöille. Jokainen telakoitu vene on oltava vakuutettu. Pieniä veneitä lukuunottamatta on nosto- ja laskutapahtumassa on oltava paikalla aina vähintään kaksi henkilöä, joista toinen on hallituksen määrittämä luottamushenkilö.

6. Venekerhon syyskokous vahvistaa kunakin vuotena noudatattavien maksujen suuruuden.

Telakointimaksu perustuu veneen pituuteen pl. kanootit. Telakointimaksuun ei sisälly telakointikelkkoja eikä muitakaan säilytyskalusteita. Irrallaan säilytettävistä tarvikkeista hallitus voi päättää perittävän erillistä maksua (esim. jollat, kumiveneet). Hallitus päättää maksujen perintätavan ja -ajan.

7. Veneitä kunnostettaessa ja säilytettäessä vajoissa telakointikaudella on huomioitava seuraavaa:

 • siivoa oman paikkasi alueelta roskat ja vie ne yleisiin jätehuollon pisteisiin
 • veneen varusteita, osia ja muita välineitä ei saa jättää kesäksi venevajaan
 • tulitöistä on aina ilmoitettava etukäteen ja varattava tulitöiden valvoja paikalle
 • muista, että jo hiontalaikan käyttö, josta tulee kipinöitä, on tulityötä
 • isommista hiontatöistä on ilmoitettava naapuriveneiden omistajille likaantumisvaaran takia (hallituksella on venerekisteri)
 • sähkölämmityksen käyttö ilman johtokunnan lupaa on kielletty
 • käytä sähköä säästäen – valot vain sinne, missä niitä tarvitaan
 • pohjoisenpuolen venevajassa työpöydän, sinisen kaapin ja seinätaulujen työvälineet ovat jäsenten käytössä – palauta työkalut puhdistettuina heti työn päätyttyä, kuitenkin viimeistään työpäivän jälkeen vajasta poistuessasi. Merkitse lyhyetkin lainaukset lainausvihkoon!
 • jos lainaat laturia ja/tai jatkojohtoja, palauta ne lainaustarpeen loputtua välittömästi omille paikoilleen.
 • käytä sähkölaitteita vajoissa ja veneessäsi aina vikavirtasuojattujen jatkojohtojen tai pistorasioiden kautta. Hengenvaara!
 • jos tarvitset muoviveneen kevyeen hiontaan ja kiilloitukseen hiomakonetta, sellainenkin löytyy. Sinun tulee kuitenkin itse hankkia siihen hiomalaikka ja hionta/kiilloitusaineet – ohjeet saat hallituksen jäseniltä
 • vanhoja akkuja ja muita kiinteitä ongelmajätteitä ei saa jättää vajoihin vaan ne on jokaisen itse hoidettava pois
 • painepesurin käyttö on valvotusti sallittua nostojen ja laskujen yhteydessä, muulloin lupa on kysyttävä telakkamestarilta tai satamakapteenilta
 • muista sulkea kaikki ovet poislähtiessäsi ja vielä kerran tarkistaa paloturvallisuus
 • tupakointi venevajoissa on kielletty!

8. Poijupaikoille kiinnitetyissä veneissä on oltava keulassa kaksoiskiinnitys ja joustimet sekä tasaperäisissä veneissä takana myöskin kaksoiskiinnitys ellei köyden kiinnityskohta veneessä ole keskellä. Kiinnitykset tulee tehdä näin johtuen ohimenevien isojen alusten aiheuttamasta veden virtauksesta.

Laituripaikkaa ei saa luovuttaa tai lainata toiselle oman veneen poissaollessa ilman hallituksen lupaa.

Jos lähdet pitemmälle lomalle ja vene jää ilman silmällepitoa, ilmoita hallituksen jäsenille siitä, niin tiedämme pitää silmällä venettäsi.

9. Venekerhon satamakapteenin, telakkamestareiden tai muiden luottamushenkilöiden ohjeisiin tai toimenpiteisiin tyytymätön voi saattaa asian käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa, mikäli hän sitä 14 vrk:n kuluessa vaatii.

10. Nämä ohjeet jaetaan kaikille veneenomistajille. Ne on hyväksytty venekerhon hallituksen kokouksessa 13.6.2002 ja ne päivitetään tarvittaessa.

Päivitetty 7.4.2005/Hallitus